facebook
instagram
youtube
spotify

Regulamin imprezy masowej Summer Fog Festival Katowice 2024
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2171) i obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą „Summer fog festival ” (dalej zwaną „Imprezą”), będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza.
2. Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Kubica Management z siedzibą w Nowych Skalmierzycach (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
4. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy, są wyznaczone Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, którzy posiadają stosowny identyfikator umieszczony w widocznym miejscu zawierający: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
5. Teren Imprezy stanowi wyznaczony teren imprezy masowej w MCK w Katowicach (Spodek).
II. Wstęp na imprezę
1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dokument potwierdzający tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na teren Imprezy wymieni na opaskę zakładaną na nadgarstek (zwany dalej „opaską”), z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej.
2. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia, która ukończyła 15 lat. Małoletni do 15 roku życia może być uczestnikiem Imprezy wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Osoba małoletnia nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich
3. Zamianie na opaskę podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora (jego przedstawiciela), bez prawa zwrotu należności.
4. Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na opaski oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Uczestnik Imprezy ma obowiązek założyć opaskę na nadgarstek przed wejściem na teren Imprezy. Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku. Opaska wydawana jest na 2 dni przy zakupie karnetu, lub inna do biletów jednodniowych.
6. Opaskę należy zostawić na nadgarstku na drugi dzień festiwalu. Zerwanie opaski jest jednoznaczne z rezygnacją ze wstępu na drugi dzień Imprezy.
7. Z opaski może korzystać tylko jedna osoba. Zakazane jest odstępowanie lub użyczanie Identyfikatora. Uczestnik obowiązany jest dbać o opaskę. Uszkodzenie, zerwanie, zgubienie lub kradzież opaski powoduje utratę jego ważności, za co odpowiedzialność ponosi Uczestnik Imprezy.
8. Istnieje możliwość zgłoszenia Organizatorowi konieczności trwałego zdjęcia opaski przez Uczestnika Imprezy po opuszczeniu Terenu Imprezy i uzyskania przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy nowej opaski. Zgłoszenie powinno nastąpić w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przy wejściu na Teren Imprezy najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy. Warunkiem skutecznego zgłoszenia jest okazanie przez Uczestnika Imprezy nieuszkodzonej opaski zapiętej na nadgarstku oraz dowodu tożsamości. Nową opaskę Uczestnik Imprezy odbiera w punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia, za opłatą w wysokości 15 zł.
9. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom:
a. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
b. wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
c. osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,
d. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw),
e. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
f. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
g. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
h. posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
i. posiadającym jakąkolwiek żywność
j. posiadającym inne przedmioty, o których mowa w III Regulaminu,
k. nie posiadającym dokumentu tożsamości,
l. posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub innego rodzaju statyw, m. posiadających drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania) lub inny obiekt unoszący się w powietrzu,
n. posiadającym jakiekolwiek pojazdy (np. rower, skuter, hulajnoga, deskorolka) lub rolki albo wrotki,
o. nie posiadającym opaski, w tym które nie wymieniły Biletu na opaskę lub którym odmówiono takiej wymiany z przyczyn, o których mowa powyżej.
10. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę (w terminie 180 dni).
11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Imprezy pod względem artystycznym, czasowym i zmiany miejsca Imprezy, bez rekompensaty dla posiadacza Biletu.
12. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
III. Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie imprezy
1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego pracę tych Służb, a także udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do:
a. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,
d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, w szczególności w przypadku brak opaski lub posiadania opaski zerwanej lub uszkodzonej, jak również opaski niezapiętej na ręce,
e. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
f. stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 628),
g. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
4. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
5. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie – opaski oraz przez porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
6. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez Uczestników Imprezy w trakcie Imprezy materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
8. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy, z przyczyn określonych w Regulaminie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.
10. Uczestnik Imprezy nie jest uprawniony do wstępu na scenę i za nią, do pomieszczeń Służb Porządkowych.
11. Wejście na Teren Imprezy ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Imprezy ze swoimi psami przewodnikami.
12. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
13. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video. Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć aparatami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia (akredytacje).
14. Duże natężenie dźwięków, używanie świateł stroboskopowych i masowa liczba uczestników na Terenie Imprezy może być niebezpieczne dla kobiet w ciąży, osób z wysokim ciśnieniem krwi, schorzeniami serca, dla osób starszych, osób ze schorzeniami narządów ruchu, osób cierpiących na epilepsję lub osób z innymi schorzeniami lub osób osłabionych. Te osoby nie powinny uczestniczyć w imprezie bez uzyskania zgody lekarza. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy natychmiast poinformować służby porządkowe. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom dźwięku zalecane jest
noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk. Podczas Imprezy będą stosowane światła stroboskopowe co może stanowić zagrożenie dla osób chorych na epilepsję.
IV. Rejestracja przebiegu imprezy
1. Organizator i Sponsorzy są uprawnieni do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren Imprezy.
2. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.
V. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.summerfogfaetival.com oraz w festiwalowych punktach informacyjnych.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023

https://summerfogfestival.com/wp-content/uploads/2024/07/Regulamin-imprezy-masowej-Summer-Fog-Festival-Katowice-2024.pdf